AVG

Bescherming persoonsgegevens

Bescherming van de privacy is in de zorg erg belangrijk. U wilt immers niet dat uw gegevens zomaar voor iedereen inzichtelijk zijn. In Nederland kenden we de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 verandert de Wbp in de Avg (Algemene verordening gegevensbescherming). De Avg heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken. Op grond van deze privacywetgeving heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt, bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens afkomstig zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo).

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Een persoon kan bijvoorbeeld eenvoudig worden geïdentificeerd door naam- en adresgegevens. Ook e-mailadressen, pasfoto’s, vingerafdrukken, IP-adressen en gegevens die een waardering geven over een persoon (bijvoorbeeld iemands IQ) worden als persoonsgegevens beschouwd.

Wat is een bijzonder persoonsgegeven?
Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan aantasten. Zulke gegevens mogen dan ook alleen onder zeer strenge voorwaarden worden verwerkt. Onder bijzondere of gevoelige persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld gegevens die iets zeggen over iemands ras, godsdienst, gezondheid, strafrechtelijk verleden of seksuele leven. Ook een lidmaatschap van een vakvereniging en het burgerservicenummer (BSN) zijn bijzondere persoonsgegevens.

De plichten van Stichting InnSpire
Stichting InnSpire  is volgens de wet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen Stichting InnSpire plaatsvindt. Hoe gaan wij hiermee om?

Uw gegevens worden slechts verzameld ter ondersteuning van de zorgverlening en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • financiële afhandeling van de gecontracteerde of afgesproken zorg
 • informatie-uitwisseling tussen organisaties waar Stichting InnSpire intensief mee  samenwerkt

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan gebeuren door een medewerker van Woonzorg Flevoland en middels de informatie in onze flyer.

 • Alle medewerkers binnen Stichitng InnSpire weten hoe zij om moeten gaan met privacygevoelige informatie en hoe te handelen in geval er onbedoeld persoonsgegevens zijn verloren of onrechtmatig zijn verwerkt.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn vijftien jaren (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen).

 

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten als het gaat om (verwerking van) uw persoonsgegevens:

 • Het recht om gegevens over te dragen (recht op dataportabiliteit). U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft en deze door te geven aan een andere zorgverlener. U kunt uw zorgverlener ook vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie. Dit recht geldt alleen voor persoonsgegevens die u zelf actief en bewust heeft verstrekt en voor gegevens die u indirect heeft verstrekt door het gebruik van een dienst of een apparaat. Conclusies, diagnoses, vermoedens of behandelplannen vallen niet onder dit recht.
 • Het recht om te weten of persoonsgegevens van u worden verwerkt.
 • Het recht op inzage en afschrift van de gegevens die worden verwerkt (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). Persoonlijke werkaantekeningen van een zorgverlener mogen niet worden ingezien. Voor inzage mag een zorgverlener geen vergoeding vragen.
 • Het recht om te vragen om correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. Dit geldt alleen voor aanpassing van feitelijke gegevens zoals fouten in naam of geboortedatum. Het is niet  mogelijk om correctie te vragen van indrukken, meningen of conclusies van de zorgverlener.
 • Het recht op het blokkeren van verstrekking van uw gegevens aan derden (één of meer van de eerder genoemde betrokken zorgverleners).
 • Het recht om vernietiging van uw medisch dossier te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet gekomen worden indien het
  bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard dienen te blijven. U heeft het recht om uw zorgverlener te vragen om de gegevens eerder dan de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar te vernietigen.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het bestuur van Stichting InnSpire.. Ook is het mogelijk om de Autoriteit Persoonsgegevens te vragen in het geschil te bemiddelen of advies te geven. Als laatste mogelijkheid kunt u beroep instellen bij de civiele rechter.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
De medewerkers van Stichting InnSpire en uw behandelende zorgverleners hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen.

Uw persoonsgegevens kunnen door Stichting InnSpire verstrekt worden aan:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de zorgovereenkomst.
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u.
 • Anderen, indien u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Stichting InnSpire.
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt door statistische of historische doeleinden.

Instanties voor de gegevensbescherming
Voor vragen en klachten kunt u terecht bij het bestuur van Stichting InnSpire. Het bestuur ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van cliënten gewaarborgd wordt.

De Autoriteit Persoonsgegevens is een door de Nederlandse overheid opgezette organisatie die er op toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy gewaarborgd wordt en blijft. De Autoriteit Persoonsgegevens is telefonisch bereikbaar via 0900-200 1201 (€ 0,05 per minuut)

Voor informatie en begeleiding bij het indienen van uw klacht kunt u ook terecht bij het landelijk Adviespunt Zorgbelang. Adviespunt Zorgbelang is de organisatie die opkomt voor alle mensen die gebruikmaken van zorg- en welzijnsvoorzieningen. Het Adviespunt Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars en is telefonisch bereikbaar via 0900 – 243 70 70 (€ 0,10 p.m.). Ook kunt u de website www.adviespuntzorgbelang.nl raadplegen.
Ons volledige privacy statement en cookie statement zijn hier te lezen.