ANBI erkenning is momenteel in aanvraag. Zie documentatie voor info.

1. Algemene gegevens:

RSIN: 859408152

Rechtsvorm: Stichting

Statutaire naam: Stichting InnSpire

Statutaire zetel: Gemeente Lelystad

Datum akte van oprichting: 29-11-2018

Inschrijving handelsregister: 29-11-2018

Activiteiten (SBI) 

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Beschrijving

Het vergroten van de sociaal maatschappelijke vaardigheden en toekomst

Perspectief van jongeren en/of (jong)volwassenen door het realiseren en bieden van begeleiding en/of coaching, het realiseren en bieden van sportieve naschoolse dagbesteding, huiswerkbegeleiding en/of pedagogische ondersteuning aan jongeren en het realiseren en het bieden van (arbeidsmatige) dagbesteding aan mensen in verschillende leeftijdscategorieën, al dan niet met een lichamelijke-, geestelijke- en/of arbeidsbeperking.

Bezoekadres: Ketelmeerstraat 138, 8226JX Lelystad

Telefoonnummer: 06 44 914 283

Fiscaalnummer: 859408152

Vestigingsadres: Ketelmeerstraat 138, 8226 JX Lelystad

E-Mail: Info@stichtinginnspire.nl

KvK nummer: 73223794

Bankrekeningnummer: NL 21 SNSB 0776 5274 60

2. Doel en Doelgroep beschrijving:

Het (doen) vergroten van het eigen kunnen, de sociaal maatschappelijke vaardigheden en positie en toekomst perspectief van jongeren en/of (jong)volwassenen, al dan niet met een lichamelijke en/of geestelijke beperking, dit alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het realiseren en bieden van begeleiding en/of coaching aan jongeren en (jong)volwassenen;
 • Het realiseren en bieden van sportieve naschoolse dagbesteding aan jongeren;
 • Het bieden van huiswerkbegeleiding en/of pedagogische ondersteuning aan jongeren;
 • Het realiseren en bieden van (arbeidsmatige) dagbesteding aan mensen in verschillende leeftijdscategorieën, al dan niet met een lichamelijke-, geestelijke- en/of arbeidsbeperking;
 • Het (doen) organiseren van sociaal maatschappelijke trainingen, workshops, lezingen, activiteiten en/of bijeenkomsten;
 • Het (doen) verstrekken en bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
 • Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen;
 • Het doen of laten verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of naar het oordeel van haar bestuur daartoe bevorderlijk, nuttig en/of gewenst kunnen zijn.

 

We zijn een dagbesteding voor jongeren en jongvolwassenen die op zoek zijn naar een ander soort dagbesteding. Die onder begeleiding van Sport en zorg professionals weer grip willen krijgen op hun leven!

Wij richten ons op het begeleiden van jongeren/jongvolwassenen.  Of men nu ADHD, een autistisch verwante stoornis, of een licht verstandelijke beperking heeft, of denkt te hebben, voor ons is dat niet het belangrijkste. We houden rekening met de beperkingen, maar gaan vooral op zoek naar de krachten en mogelijkheden. En hoe men deze krachten kunnen gebruiken om minder gehinderd te worden door beperkingen. Ieder mens heeft namelijk beperkingen, daar is niemand een uitzondering op. En ieder mens zal moeten leren om te gaan met zijn beperkingen.

3. Wat doet Stichting InnSpire?

Stichting InnSpire werkt met drie trajecten. Afhankelijk van de zorgvraag kun je in een traject instromen, of kunnen we verschillende trajecten met elkaar combineren.

1) Sportieve Naschoolse Dagbesteding:

Sportieve dagbesteding met huiswerkbegeleiding.

Bij InnSpire begrijpen wij maar al te goed dat opgroeien en alle prikkels niet makkelijk zijn en dat ouders met alle werkdruk niet altijd in de gelegenheid zijn om de zorg na school in goede banen te leiden. Bij InnSpire bieden wij pedagogische ondersteuning als uw kind moeite heeft om aansluiting te vinden bij leeftijdgenootjes, huiswerkbegeleiding en sporten onder toezicht van een instructeur. Uw kind kan na schooltijd één tot vijf dagdelen gebruikmaken van de Sportieve Naschoolse Dagbesteding van Stichting InnSpire.

Begeleiders bieden uw kind opvang in kleine groepen in een prettige sfeer, met duidelijkheid en regels. De samenstelling van de groep is wisselend. Doel is enerzijds het verantwoord bieden van ontspanning en sociale activering waarin zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de behoeftes en mogelijkheden van de jongeren en anderzijds huiswerkbegeleiding. Hierbij aandacht voor werken aan huiswerk én aan vaardigheden die bij elk vak van pas komen. Zoals plannen, samenvatten, structureren en zelfstandig werken. Je maakt bij ons je huiswerk in een kleine groep en in een rustige, positieve omgeving.

Voordelen:

 • Jongeren hangen niet op straat rond
 • Leuke positieve omgeving die jongeren aanspreekt
 • Huiswerk is klaar voor volgende les
 • Sporten verhoogd zelfvertrouwen en lifestyle
 • Sociale contacten

2) Zinvolle Dagbesteding

Dagbesteding is er voor mensen met allerlei beperkingen en leeftijden. Het doel is dat er een zinvolle dag-invulling is, ongeacht de achtergrond of problematiek. Arbeidsmatige dagbesteding is een specifieke vorm van dagbesteding. Hierbij worden activiteiten met een arbeidsmatig karakter uitgevoerd. Op stap naar zelfstandig werken.

3) Pre-Werk-fitness

Is een betaalde baan (nog) een stapje te ver?

InnSpire geeft je de kans om te groeien in zelfstandig werken. Samen kijken we waar je belangstelling naar uitgaat en wat je aankunt. We kunnen je ondersteunen en helpen op verschillende gebieden:

 • het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit
 • het verhogen van de fysieke en psychische weerbaarheid
 • versterken van werknemersvaardigheden.
 1.    Verbeteren van de persoonlijke effectiviteit

Deze activiteit zal worden ingezet om de fysieke en psychische weerbaarheid van de kandidaat te verhogen. De kandidaat leert om te gaan met zijn belemmeringen. Het gaat daarbij om diverse belemmeringen, zoals: rouwverwerking, (faal)angst, vergroten van inzicht in eigen kunnen, grenzen aangeven, etc.

 1.    Versterken van de werknemersvaardigheden

Deze activiteit zal worden ingezet als de kandidaat langer uit het arbeidsproces is en evenmin actief is in andere maatschappelijke verbanden. Deze activiteit is erop gericht de kandidaat arbeidsritme op te laten bouwen, te leren onder leiding en toezicht te werken en te leren taken en opdrachten (zelfstandig) uit te voeren.

 1.     Arbeidsmarktpositie in beeld brengen

Deze activiteit zal worden ingezet om de kandidaat te ondersteunen bij het verkrijgen van een realistische kijk op zijn capaciteiten en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt. Hiervoor wordt het instrument de Loopbaanverkenner (een online assessment) ingezet.

Het eindresultaat van het traject ´Pre-Werk-FITness’  is dat de kandidaat – eventueel na het volgen van een scholing – weer aan het werk kan. Dit betekent niet automatisch dat de belemmeringen niet meer bestaan. Het gaat erom dat de kandidaat met deze belemmeringen heeft leren omgaan. Wij proberen eerst zelf de kandidaat binnen ons netwerk te plaatsen voor een korte periode zodat ze gewend raken aan een nieuwe situatie.

Enkele pijlers van het traject:

 • Groeien, zelfstandiger worden en zich maximaal ontplooien.
 • Gestimuleerd worden om niet steeds hetzelfde te doen, maar hun blik te verruimen.
 • Het contact met ‘gewone mensen’ waarderen.
 • Sociale en collegiale omgangsvormen leren.

4. Financiering:

Om de doelen van Stichting InnSpire te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig.

In de bijlage “Financiën” (zie onderstaande link) zien jullie een meer jaren-prognose van verwachte opbrengsten en verwachte vaste en variabele uitgaven. Wil de Stichting haar doelen in de komende jaren bereiken en groeien tot een vast aanspreekpunt van betrokken instanties in Lelystad e.o., dan zijn duurzame middelen nodig voor onder andere:

 • Voorlichtingsmateriaal (folders, social media, website en/of brochures)
 • Realisatie van de gestelde doelen en activiteiten voor de doelgroep
 • Nieuwe samenwerkingsvormen (denk hierbij aan samenwerking met lokale
  verenigingen, ondernemers of andere Stichtingen)

De in de bijlage genoemde opbrengsten en uitgaven zijn prognoses. De Stichting heeft geen
winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de Stichting.

 • De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door:
 • Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten;
 • Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding;
 • Donaties en giften;
 • Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordelingen;
 • Revenuen van het vermogen;
 • Alle overige bijdragen en inkomsten.
 1. Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist.
 1. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
 1. Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

5. Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Klik hier om de bijlage te bekijken/downloaden.

5. Bestuur Stichting InnSpire:

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie personen. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ten hoogste twee van de voornoemde functies kunnen tegelijkertijd door één bestuurslid worden uitgeoefend. Bestuursleden worden benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s). In geval van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, het bevoegd bestuur.

Bestuursvergaderingen:

De bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen locatie.

Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens in de – door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven, welke worden toegezonden door gebruikmaking van reguliere post en/of langs veilige elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Besluiten bestuur: 

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen over alle aan de orde komende onderwerpen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

Taken directeur:

De directeur regelt de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting, bereidt het beleid voor en voert het uit, nadat het bestuur het beleid heeft vastgesteld. De directeur is belast met het uitvoeren van de door het bestuur genomen besluiten. De directeur kan naast het bestuur de stichting in en buiten rechte op basis van een aan hem/haar te verlenen algemene volmacht, welke volmacht al dan niet beperkt is, vertegenwoordigen. De directeur heeft in de bestuursvergaderingen een raadgevende stem. De directeur en/of andere gesalarieerde medewerkers kunnen tevens door het bestuur worden ontslagen of geschorst.

Bestuursbevoegdheid:

De bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten in artikel 6;

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.